Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2011

Hãy sống giùm tôi, thở giùm tôi

Bom mìn ... hậu quả của chiến tranh

Đời tôi mãi đi tìm