Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2011

Hãy sống giùm tôi, thở giùm tôi

gần 3 tuổi Huy làm Photographer

Bom mìn ... hậu quả của chiến tranh

Đời tôi mãi đi tìm ...