Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Lan man về chữ Tình Yêu

Nó đi về miền tuổi thơ

Dìu bước tôi đi trên những con đường

Lời chia sẽ, cảm tạ !

Xin đa tạ !

Cầy tơ món ăn khoái khẩu

Em xuống đời làm mèo hoang