Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2014

Khỏa thân nào mang tội gì ?

Dân tôi nghèo lắm ai ơi