Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2014

Lan man về chữ Tình Yêu

Nó đi về miền tuổi thơ

Dìu bước tôi đi trên những con đường

Lời chia sẽ, cảm tạ !

Xin đa tạ !