Du lịch Khe Sanh qua ảnh

Nó câu cá ở nhà ông bà ngoại - Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.
.
Đường lên nhà tau đó mi ơi
Quanh co đồi núi với cheo leo
Bên ni vực thẳm, bên tê đồi
Rồng rắn theo mây đưa tới đỉnh
Khe Sanh rừng rú, đó là nhà
Mi ơi, mai mốt chiều tê ấy ...
Có rẻng không thì đến nhà chơi
.
Sài Gòn 09-08-2016
Đinh Thanh Hải
.
Những hình ảnh về Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị:
.
Đường 9 Nam - Lào hướng lên Khe Sanh.
.
Cầu Dak Rông - Đường mòn HCM
.
Dòng sông Dak Rông.
.
Đường về nhà quanh co bên triền núi - bên suối khe.
.
Bản làng của người dân tộc Vân Kiều - PaKô.
.
Bản làng.
.
Khúc đường quanh co, đưa ta về Khe Sanh.
.
Bán măng, abuca, thơm ... ở bên đường 9
.
Cầu Rào Quán, ngày xưa là điểm nóng về tai nạn.
.
Suối đã cạn nguồn vào mùa khô.
.
Dòng suối 
.
Trạm kiểm soát vào khu thương mại Khe Sanh - Lao Bảo
.
Thác ở khu Thủy Điện - Bản Tà Đủ
.
Lòng hồ nước trong xanh - Bản Tà Đủ
.
Hồ huyện ở Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị.
.
Những bài viết về Khe Sanh, miền núi cao của Nó:
- Tản mạn về cà phê Khe Sanh: http://hodinhvietnam.com/threads/3504/
- Quê tôi Khe Sanh:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/qu%C3%AA-t%C3%B4i-khe-sanh/379797748697938
- Đôi giày mệ tặng Nó: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/%C4%91%C3%B4i-gi%C3%A0y-m%E1%BB%87-t%E1%BA%B7ng-n%C3%B3/1061943663816673
- Quảng Trị quê tôi còn nghèo khóhttps://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/qu%E1%BA%A3ng-tr%E1%BB%8B-qu%C3%AA-t%C3%B4i-c%C3%B2n-ngh%C3%A8o-kh%C3%B3/1071697049508001
- Cảm nhận về Đức Chúa: https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%A9c-ch%C3%BAa/379811235363256
- Viết cho ngày nó chào đời:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/vi%E1%BA%BFt-cho-ng%C3%A0y-n%C3%B3-ch%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%9Di/850771274933914
- Miền núi cao của nó (phần 1):
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/mi%E1%BB%81n-n%C3%BAi-cao-c%E1%BB%A7a-n%C3%B3-ph%E1%BA%A7n-1/379894925354887
- Nó đi thi đại học (phần 2):
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/n%C3%B3-%C4%91i-thi-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-2/552944041383307
- Nhớ ông mệ nội:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BB%9B-%C3%B4ng-m%E1%BB%87-n%E1%BB%99i/826116457399396
- Dì của nó:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/d%C3%AC-c%E1%BB%A7a-n%C3%B3/451406394870406
- Hồi ức về bác Võ Nam Hồng: http://www.dinhthanhhai.com/2015/09/hoi-uc-ve-bac-vo-nam-hong.html
- Ông Nguyễn Quân Chính, vị chủ tịch đáng kính: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/%C3%B4ng-nguy%E1%BB%85n-qu%C3%A2n-ch%C3%ADnh-v%E1%BB%8B-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-%C4%91%C3%A1ng-k%C3%ADnh/1073891222621917
- Chuyện tình Cu Rớt:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-cu-r%E1%BB%9Bt/816281685049540
- Tản mạn về cà phê Khe Sanh:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-c%C3%A0-ph%C3%AA-khe-sanh/833765319967843
- Ống Phôốc:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/%E1%BB%91ng-ph%C3%B4%E1%BB%91c-/552950784715966
- Bỏ xứ mà đi:
https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/b%E1%BB%8F-x%E1%BB%A9-m%C3%A0-%C4%91i-/842769539067421
- Về thăm quê:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/v%E1%BB%81-th%C4%83m-qu%C3%AA/389747697702943
- Về quê 2014:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/v%E1%BB%81-qu%C3%AA/820697154607993
- Người thầy đáng kính:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BA%A7y-%C4%91%C3%A1ng-k%C3%ADnh/826644264013282
- Nhớ bác Minh:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BB%9B-b%C3%A1c-minh-/553486651329046
- Đi về miền tuổi thơ:
https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/n%C3%B3-%C4%91i-v%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-tu%E1%BB%95i-th%C6%A1/914006461943728
- Đời cô giáo Liên:
https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/%C4%91%E1%BB%9Di-c%C3%B4-gi%C3%A1o-li%C3%AAn/842221382455570
- Người đàn bà điên:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A0n-b%C3%A0-%C4%91i%C3%AAn/812006905477018
- Hắn thôi làm quan: https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/h%E1%BA%AFn-th%C3%B4i-l%C3%A0m-quan/843765958967779
- Nhạc sến:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BA%A1c-s%E1%BA%BFn/379899978687715
Tiếng đàn xưa: https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/ti%E1%BA%BFng-%C4%91%C3%A0n-x%C6%B0a/408859492458430
- Đòi lại đất:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/%C4%91%C3%B2i-l%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%A5t/552949864716058
- Chửa hoang:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/ch%E1%BB%ADa-hoang-/860050830672625
- Bán nước chè:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/b%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%A8/552959818048396
- Nước chè xanh:
https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%A8-xanh/844380105573031

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến