Những lệnh hay dùng trong AutoCAD

AutoCAD phần mềm vẽ cho dân kiến trúc - xây dựng - kỹ thuật.

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.
1.1. L – Line : đoạn thẳng
1.2. Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp )
1.3. Rec – Rectang : Hình chữ nhật
1.4. C – Circle : Đường tròn
1.5. Pol – Polygon : Đa giác đều
1.6. El – Ellipse : Elip
1.7. A – Arc : Cung tròn

2. Nhóm lệnh đường kích thước.
2.1. D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đường kích thước
2.2. Dli – Dimlinear : Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
2.3. Dal – Dimaligned : Ghi kích thước xiên
2.4. Dan – Dimangular : Ghi kích thước góc
2.5. Dra – Dimradius : Ghi kích thước bán kính
2.6. Ddi – DimDiameter : Ghi kích thước đường kính
2.7. Dco – Dimcontinue : Ghi kích thước nối tiếp
2.8. Dba- Dimbaseline : Ghi kích thước song song
3. Nhóm lệnh quản lý.
3.1. La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer
3.2. Se – Settings : Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành
3.3. Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định
4. Nhóm lệnh sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ…
4.1. Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng
4.2. M – Move : Di chuyển đối tượng
4.3. Ro – Rorate : Xoay đối tượng
4.4. P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong model ( có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ)
4.5. Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn.
.
Dựng phối cảnh công trình.
.
* Lệnh Wipeout - đánh tắt wi. Lệnh này có thể che được với cả các đối tượng không phải là block, còn XC (Xclip) chỉ dùng được với block mà thôi.
*  Kích thước mỗi khi dim thì số (text) bị ngược. Hãy dùng lệnh UCSICON - ON để xuất hiện hệ trục toạ độ ở góc dưới bên trái màn hình, nếu trục bị ngược. Phải dùng lệnh UCS/W để trả lại trạng thái bình thường của hệ trục. Vào tiếp View/3D views/Bottom.
* Lệnh  Wipeout (wi) là lệnh che đối tượng khác khi nó đè lên. Tiếp đó vào tool > draw oder > send to back or send to front. Cái này cũng làm nó lên trên hay xuống dưới theo lớp đó.
* Lệnh truy bắt điểm: vào Tool > Drafting Settings. Chọn tab Object Snap. Đánh dấu vào các chế độ truy bắt điểm thường dùng.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến