Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

Tháng 11 lại về

Máy xay lúa làm ô nhiễm làng quê An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Diễn viên Mai Phương quê ở Cửa Tùng, Quảng Trị

Quý Tộc và Tinh Hoa

Nhớ Mệ

Phe ta giết cha

Đôi nét về nghệ sĩ Ngân Châu